Statut kluba

Temeljem članka 18. Zakona o udrugama (N.N.74/14, 70/17 i 98/19), članka 14. stavak 3. Zakona o sportu (N.N. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka 21. Statuta Tenis kluba „Kvarner" na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. donijet je pročišćeni 

S T A T U T

TENIS KLUBA "KVARNER"I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom utvrđuju se: naziv, sjedište, znakovlje i područje na kojem Klub djeluje; zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Kluba; članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Kluba; tijela Kluba, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje s mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka.


Članak 2.

(1) Klub je sportska udruga registrirana pri nadležnom tijelu državne uprave, a upisana je i u registar sportskih djelatnosti

(2) Klub ima status neprofitne pravne osobe.


Članak 3.

(1) Klub predstavlja i zastupa predsjednik Kluba.

(2) Osoba ovlaštena za zastupanje: odgovara za zakonitost rada Kluba, vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine, odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Kluba.

(3) Ovlasti u zastupanju Kluba mogu imati samo osobe za koje ne postoje zapreke i ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu.II. NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAKOVLJE KLUBA

Članak 4.

(1) Naziv Kluba je TENIS KLUB "KVARNER".

(2) Skraćeni naziv Kluba je: TK "KVARNER".

(3) Sjedište Kluba je u Rijeci, Ede Jardasa 27a.

(4) Teritorijalno područje djelovanja je Grad Rijeka.


Članak 5.

(1) Znak Kluba je stilizirani spojni rub loptice.
Članak 6.

(1) Pečat Kluba je dimenzije 2 x 5 cm. Znak i tekst na pečatu su usporedni, a donja margina teksta je tangenta stilizirane loptice.

(2) Zastava Kluba ima horizontalnu kompoziciju i na njoj je apliciran samo znak, a boja podloge je bijela.III. CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 7.

(1) Područje djelovanja kluba s obzirom na ciljeve je: sport.

(2) Klub je osnovan u u cilju promicanja, razvitka i unapređenja teniskog sporta u Gradu Rijeci.


Članak 8.

Djelatnosti Kluba su:

(1) 

a) vježbanje članova Kluba radi ostvarenja vrhunskih teniskih rezultata, 

b) sudjelovanje članova Kluba na momčadskim i pojedinačnim prvenstvima, 

c) sportska priprema i poduka članova kluba,  

d) priređivanje teniskih natjecanja, 

e) osnivanje i vođenje sportske teniske škole,

f) organiziranje rekreacijskog bavljenja tenisom za članove kluba, 

g) skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba, 

h) briga za osiguranje materijalnih sredstava za klupske potrebe, u skladu sa Zakonom,

i) razvijanje drugih oblika klupskog društvenog života,

j) ukupnom aktivnošću Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.

(2) Gospodarska djelatnost koju klub obavlja je Ugostiteljska djelatnost. Za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti klub može osnovati trgovačko društvo.IV. JAVNOST RADA

Članak 9.

(1) Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te:

pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba, posebnim izvješćima,

ili na drugi prikladan način,

putem sredstava javnog priopćavanja.V. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 10.

(1) Članstvo u Klubu je redovito.Članak 11.

(1) Redovitim članom smatra se građanin koji aktivnim sportskim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kluba.


Članak 12.

(1) Redovitim članom Kluba postaje se na temelju pismene pristupnice i odluke Upravnog odbora o primanju, te regulirane upisnine i članarine. Za osobe mlađe od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu sa navršenih 14 godina  zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

(2) Upravni odbor odlučuje o primanju novih članova prema potrebama i mogućnostima racionalnog korištenja klupskih objekata.

(3) Članovi se upisuju u Registar članova koji vodi Predsjednik Kluba, ili od njega zadužena osoba.

(4) Registar članova vodi se elektronski, ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o imenu i prezimenu, datumu rođenja, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu pristupanja Klubu, te datumu prestanka članstva u Klubu, a može sadržavati i druge podatke.

(5) Registar članova mora biti uvijek dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. 


Članak 13.

(1) Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica.

(2) Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.


Članak 14.

(1) Svim članovima Kluba pripadaju posve jednaka prava i dužnosti.

Prava i dužnosti članova su da:

a) se bave sportskom aktivnošću,

b) sudjeluju u klupskim djelatnostima,

c) biraju i budu birani u klupska tijela ( punoljetni članovi),

d) plaćaju članarinu,

e) čuvaju i podižu ugled Kluba,

f) pridržavaju se odredaba ovog Statuta i drugih klupskih pravilnika.


Članak 15.

Članstvo u Klubu prestaje:

a) prestankom djelovanja Kluba,

b) neplaćanjem članarine tri mjeseca od utvrđenog roka za plaćanje iste,

c) istupanjem, ili za natjecatelje registracijom za drugi klub, osim ako Upravni odbor ne odredi drugačije,

d) isključenjem, odlukom Upravnog odbora.


Članak 16.

(1) Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Kluba ili prouzroči ozbiljne štete za Klub i njegovo članstvo.

(2) Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Kluba.

(3) Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.


VI. TIJELA KLUBA

Članak 17.

(1) Tijela Kluba su:

a) Skupština

b) Predsjednik Kluba

c) Potpredsjednik kluba

d) Upravni odbor

e) Nadzorni odborSkupština kluba

Članak 18.

(1) Skupština je najviše Klupsko tijelo, čine je svi članovi Kluba, a pravo glasa pri donošelju odluka imaju samo punoljetni članovi.

(2) Skupština se održava redovno jednom godišnje, izborna svake četvrte godine, a saziva je Predsjednik Kluba.

(3) Predsjednik Kluba može sazvati i izvanrednu Skupštinu, ako za to postoje posebni razlozi.

Na zahtjev 1/3 članova Skupštine Predsjednik Kluba mora sazvati Skupštinu 15 dana od podnošenja zahtjeva.

(4) U Odluci o sazivanju Skupštine predlagatelj treba navesti prijedlog dnevnog reda, te mjesto, dan i mjesto održavanja sjednice.

(5) Ukoliko predsjednik ne sazove zasjedanje u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, istu će sazvati predlagatelj.

(6) Ako je osobama ovlaštenim za zastupanje i tijelima upravljanja Kluba istekao mandat, skupštinu u tom slučaju saziva osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registru udruga ili 1/3 članova Kluba upisanih u popis članova.

(7) Članovi Skupštine i drugih tijela Kluba mogu biti samo osobe za koje ne postoje zapreke i ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu.


Članak 19.

(1) Rad Skupštine je javan. Skupštinu otvara i vodi do izbora radnog predsjedništva Predsjednik Kluba ili predlagatelj.

(2) Sjednicu Skupštine vodi radno predsjedništvo od tri člana koje se bira na početku sjednice.


Članak 20.

(1) Skupština pravovaljano odlučuje prisustvuje li sjednici više od 1/3 punoljetnih članova kluba.


Članak 21.

Skupština je ovlaštena da:

a) donosi Statut, te njegove izmjene i dopune,

b) bira i razrješuje Predsjednika Kluba,

c) bira i razrješuje Potpredsjednika Kluba prema prijedlogu Predsjednika Kluba,

d) bira i razrješuje Nadzorni odbor Kluba,

e) bira članove Upravnog odbora prema prijedlogu Predsjednika Kluba,

f) bira i razrješuje likvidatora,

g) usvaja godišnji financijski plan,

h) utvrđuje završni račun,

i) razmatra godišnji izvještaj o radu Kluba i donosi Program rada,

j) odlučuje o udruživanju u športske saveze i druge sportske organizacije,

k) odlučuje o prestanku rada Kluba,

l) obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.


Članak 22.

(1) Odluke i zaključci Skupštine Kluba obvezuju sve članove i sva klupska tijela.Predsjednik kluba

Članak 23.

(1) Predsjednik Kluba ovlašten je da:

a) upravlja Klubom između sjednica Skupštine,

b) provodi zaključke Skupštine,

c) predlaže Skupštini Program rada Kluba, financijski plan i završni račun,

d) rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora,

e) odlučuje o korištenju novčanih sredstava prema utvrđenom financijskom planu,

f) predstavlja i zastupa Klub.

(2) Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Kluba, te se brine o upoznavanju javnosti s radom upravnih tijela Kluba.


Članak 24.

(1) Potpredsjednik Kluba zastupa i predstavlja klub, zamjenjuje predsjednika kluba u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, pomaže predsjedniku Kluba u njegovom radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik ili upravni odbor Kluba.


Članak 25

(1) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga potpredsjednik ili od strane predsjednika opunomoćeni član Upravnog odbora.


Članak 26. 

(1) Upravni odbor Kluba objedinjuje sve klupske djelatnosti na ostvarivanju klupskih ciljeva i zaključaka Skupštine.

(2) Članove Upravnog odbora predlaže Predsjednik Kluba, a bira Skupština.


Članak 27.

(1) Upravni odbor Kluba ima 5 članova, s time da je Predsjednik Kluba po položaju predsjednik Upravnog odbora.

(2) Upravni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(3) Upravni odbor pravovaljano odlučuje prisustvuje li sjednici nadpolovičan broj članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 28.

(1) Upravni odbor Kluba je ovlašten da:

a) određuje visinu upisnine i članarine,

b) utvrđuje rok za plaćanje istih,

c) prima i isključuje članove,

d) upravlja klupskom imovinom,

e) bira i imenuje profesionalne djelatnike Kluba,

f) predlaže izmjene i dopune klupskih pravilnika.

Nadzorni odbor

Članak 29.

(1) Nadzorni odbor nadzire i prati:

primjenu odredaba Statuta i drugih klupskih pravilnika,

izvršavanje prava i obveza klupskih upravnih tijela,

materijalno-financijsko poslovanje i ispravnost korištenja materijalnih sredstava.


Članak 30.

(1) Nadzorni odbor ima tri člana.

(2) Nadzorni odbor bira Skupština Kluba tajnim glasovanjem.

(3) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

(4) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

(5) Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.


Članak 31.

(1) Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da o mogućim protuzakonitostima i nepravilnostima izvjesti Skupštinu, Predsjednika i Upravni odbor Kluba, kao i da predloži način njihova uklanjanja.Likvidator

Članak 32.

(1) Likvidatora bira Skupština većinom glasova. Likvidator ne može biti član nijednog drugog tijela Kluba.  

(2) Likvidator vodi postupak likvidacije Kluba u slučajevima kad se taj postupak pokreće po zakonu, te zastupa Klub u tom postupku. Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka. U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu Kluba, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu Kluba te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija - Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja. U slučaju da utvrdi da Klub ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Klubu u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana. Nakon raspodjele preostale imovine likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku. U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Kluba nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku od 8 dana o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu Kluba radi pokretanja stečajnog postupka.


Članak 33.

(1) Mandat u svim tijelima Kluba,  traje četiri godine.

(2) Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

(3) Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu sa ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Kluba. 

(4) Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.


Članak 34.

(1) Postupak za opoziv predsjednika Kluba, odnosno člana tijela upravljanja pokreće Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem se opozivu odlučuje.

(2) Prijedlog za opoziv predsjednika Kluba može podnijeti Upravni ili Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine Kluba.

(3) Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti predsjednik Kluba, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine Kluba.

(4) Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

(5) Predsjednik Kluba odnosno član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova.

(6) Novoizabranom predsjedniku, odnosno članu tijela upravljanja mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela upravljanja.VII. IMOVINA KLUBA I RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 35.

(1) Imovinu Kluba čine prihodi koje Klub ostvari od:

a. upisnine i članarine,

b. prihodi od imovine i prava,

c. dotacije, donacije i sponzorstva,

d. prilozi i darovi,

e. drugi prihodi u skladu sa zakonom.

(2) Imovinu Kluba čini i sva oprema koju Klub posjeduje i nabavlja da bi mogao izvršavati osnovnu djelatnost.

(3) U Klubu se vodi evidencija imovine.


Članak 36.

(1) Klub upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

(2) Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

(3) Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.


Članak 37.

(1) Svom imovinom raspolaže Skupština.

Članak 38.

(1) Članovi Kluba sami nadziru rad kluba. 

(2) Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio statut ili drugi opći akt Kluba, ovlašten je na to upozoriti skupštinu Kluba tezahtjevati da se nepravilnosti uklone.

(3) Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana  od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove skupština i nepravilnosti ne uklone  u daljnjem roku od 30 dana , član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Kluba radi zaštite svojih prava propisanih statutom Kluba.VIII. PRAVNI POLOŽAJ, ODGOVORNOST I ZASTUPANJE

Članak 39.

(1) Klub ima svojstvo sportske udruge i neprofitna je pravna osoba.

(2) Ako u obavljanju svojih djelatnosti Klub ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti, u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.


Članak 40.

(1) Klub ima žiro-račun kod poslovne banke ili druge nadležne institucije.

(2) Klub vodi administrativno i financijsko poslovanje prema važećim zakonskim propisima.


Članak 41.

(1) Za sve obveze Klub odgovara cjelokupnom imovinom.IX. STRUČNE OSOBE U KLUBU

Članak 42.

(1) Kvalifikacije trenera moraju biti u skladu sa člankom 60. Zakona o sportu.X. PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 43.

(1) Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

(2) U slučaju prestanka rada Kluba o imovini će odlučiti Skupština. 

(3) U slučaju prestanka rada na temelju odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

(4) U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve , a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

(1) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

(2) Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Kluba.


Članak 45.

(1) Tenis klub "Kvarner", kao sportska udruga, pravni je sljednik udruženja građana Tenis klub "Kvarner", te preuzima sva njena prava i obveze.


Članak 46.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, i tada prestaje važiti Statut od 18.12.1997. i sve njegove izmjene i dopune. Ovaj pročišćeni tekst Statuta Tenis kluba "Kvarner" obuhvaća Statut Kluba donesen na sjednici Skupštine dana 07. svibnja 2015. godine i Odluku izmjenama i dopunama Statuta Tenis kluba Kvarner od 21. prosinca 2021.


U Rijeci, 21. prosinca 2021.


Predsjednik TK Kvarner

Sandro Brusich


Najava događanja

veljača 2024
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Novosti

 • Turniri tijekom rujna 2023

  11.09.2023.

  Tijekom rujna na našim terenima, od 23.9. do 1.10. se odigrava međunarodni ITF turnir do 18 godina. U drugoj polovici rujna, predviđeno je da će se početi igrati i susreti klupskog prvenstva u apsolutnoj i veteranskoj kategoriji.

 • Turniri i ligaški susreti tijekom lipnja 2023.

  03.06.2023.

  Tijekom lipnja rasporedu su turniri: OP TK Kvarnera do 18 godina, od 10.6. do 13.6., Stars Open, od 23.6. do 25.6. Od ekipnih susreta na rasporedu je pretposljednje kolo Premijer hrvatske seniorske lige, Kvarner - Chromos Savica. Od vetaranskih susreta, Kvarner West ugošćuje TK Pećine, 12.6.

 • Turniri i ligaški susreti tijekom svibnja 2023.

  01.05.2023.

  Tijekom svibnja na rasporedu su turniri: HUT - veteranski turnir 6. i 7.5, OP TK Kvarner do 14 godina, od 13.5. do 16.5., susreti Premijer hrvatske seniorske lige, gdje nastupa prva ekipa TK Kvarnera, na dane 17., 20. i 27.5.

 • Turniri tijekom travnja 2023.

  01.04.2023.

  Tijekom travnja, na našim terenima održava se najveći turnir po broju prijavljenih tijekom ove godine, Kvarner Junior Open iz serije turnira Tennis Europe, kategorija do 16. godina. Turnir traje od 1.4. do 9.4. Za 29.4. je predviđeno održavanje turnira do 10 godina.

 • Turniri tijekom ožujka 2023.

  15.03.2023.

  Tijekom ožujka, od 19.3. se na našim terenima održavaju kvalifikacije turnira Istarska rivijera, dok od 25.3. je na rasporedu OP TK Kvarnera do 12 godina.

 • Događaji u listopadu 2022.

  01.10.2022.

  Od turnira tijekom listopada, u planu su za nedjelju, 2.10. turnir do 9 godina, od 8. do 10.10. turnir do 14 godina, klupsko prvenstvo te OP Kvarnera do 18 godina, od 22. do 23.10. 2022.

 • Događaji u rujnu 2022.

  03.09.2022.

  Tijekom rujna planiran je Masters do 10 godina, koji se održava na našim terenima 10. i 11.9.2022.

 • Događaji u kolovozu 2022.

  13.08.2022.

  U drugoj polovici kolovoza, 22. i 23.8. u planu su susreti juniorskih ekipa Kvarnera do 14. godina te Stars Open Tour koji počinje 26.8.2022. Prijave za Stars Open Tour su otvorene, za pojedinačnu konkurenciju i konkurenciju parova.

 • Novosti vezano uz radno vrijeme i rezervacije

  06.08.2022.

  Pročitajte ažurirane novosti vezano uz rezerviranje terena i radno vrijeme terena

 • Događaji u lipnju 2022.

  29.05.2022.

  Prva liga - 5.6. protiv TK Rabac u gostima i 12.6. protiv TK Karlovac gdje smo domaćini. Turnir do 18 godina, od 11. do 15.6.2022.