Statut kluba

Na temelju članka 11. i 37. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 70/97 i 88/01) i članka 77. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 111/97 i 71/06)Skupština Tenis kluba "KVARNER" (u daljnjem tekstu: Klub), 18.prosinca 1997. Godine usvojila je Statut Tenis kluba Kvarner, a Izmjene i dopune donesene su na Skupštinama održanim dana: 29.04.1999.; 03.06.2003.;11.05.2004.; i 15.07.2010. godine, na osnovu kojih je sačinjen

S T A T U T
TENIS KLUBA "KVARNER"
(Pročišćeni tekst)

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se: naziv, sjedište, znakovlje i područje na kojem Klub djeluje; zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Kluba; članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Kluba; tijela Kluba, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje s mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

Članak 2.

Klub je športska udruga registrirana pri županijskom uredu za opću upravu.
Klub ima status neprofitne pravne osobe.

Članak 3.

Klub predstavlja i zastupa predsjednik Kluba.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAKOVLJE KLUBA

Članak 4.

Naziv Kluba je TENIS KLUB "KVARNER".
Skraćeni naziv Kluba je: TK "KVARNER".
Sjedište Kluba je u Rijeci, Ede Jardasa 27a.
Područje djelovanja je Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija.

Članak 5.

Znak Kluba je stilizirani spojni rub loptice.

Članak 6.

Pečat Kluba je dimenzije 2 x 5 cm. Znak i tekst na pečatu su usporedni, a donja margina teksta je tangenta stilizirane loptice.
Zastava Kluba ima horizontalnu kompoziciju i na njoj je apliciran samo znak, a boja podloge je bijela.

III. CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 7.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređivanja teniskog sporta u Gradu Rijeci.

Članak 8.

Djelatnosti Kluba su:

a) vježbanje članova Kluba radi ostvarenja vrhunskih teniskih rezultata,
b) sudjelovanje članova Kluba na momčadskim i pojedinačnim prvenstvima,
c) priređivanje teniskih natjecanja,
d) osnivanje i vođenje sportske tenis škole,
e) organiziranje rekreacijskog bavljenja tenisom za članove Kluba,
f) skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba,
g) briga za osiguranje materijalnih sredstava za klupske potrebe, u skladu sa Zakonom,
h) razvijanje drugih oblika klupskog društvenog života,
i) ukupnom aktivnošću Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.

IV. JAVNOST RADA

Članak 9.

Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te:

  • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba, posebnim izvješćima
  • ili na drugi prikladan način,
  • putem sredstava javnog priopćavanja.

V. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 10.

Članstvo u Klubu je redovito.

Razlikuju se 3 kategorije članova i to:

  1. Kategorija A koju čine punoljetne osobe koje redovito plaćaju članarinu u punom iznosu utvrđenu odlukom UO,
  2. Kategorija B koju čine studenti koji plaćaju umanjenu članarinu do 40% pune vrijednosti članarine,
  3. Kategorija C koju čine mlade osobe do 18 godina koji plaćaju umanjenu članarinu do 4% pune vrijednosti članarine.

Članak 11.

Redovitim članom smatra se građanin koji aktivnim sportskim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kluba.

Članak 12.

Redovitim članom Kluba postaje se na temelju pismene pristupnice i odluke Upravnog odbora o primanju, te regulirane upisnine i članarine. Pristupnicu za maloljetnike pristupnike potpisuje i jedan od roditelja.
Upravni odbor odlučuje o primanju novih članova prema potrebama i mogućnostima racionalnog korištenja klupskih objekata.
Članovi se upisuju u Registar članova koji vodi Predsjednik Kluba, ili od njega zadužena osoba.

Članak 13.

Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 14.

Svim članovima Kluba pripadaju posve jednaka prava i dužnosti.

Prava i dužnosti članova su da:

a) se bave sportskom aktivnošću,
b) sudjeluju u klupskim djelatnostima,
c) biraju i budu birani u klupska tijela ( punoljetni članovi),
d) plaćaju članarinu,
e) čuvaju i podižu ugled Kluba,
f) pridržavaju se odredaba ovog Statuta i drugih klupskih pravilnika.

Članak 15.

Članstvo u Klubu prestaje:

a) prestankom djelovanja Kluba,
b) neplaćanjem članarine tri mjeseca od utvrđenog roka za plaćanje iste,
c) istupanjem, ili za natjecatelje registracijom za drugi klub, osim ako Upravni odbor ne odredi drugačije i
d) isključenjem, odlukom Upravnog odbora.

Članak 16.

Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Kluba ili prouzroči ozbiljne štete za Klub i njegovo članstvo.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Kluba.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

VI. TIJELA KLUBA

Članak 17.

Tijela Kluba su:

a) Skupština,
b) Predsjednik Kluba,
c) Upravni odbor,
d) Nadzorni odbor.

Skupština kluba

Članak 18.

Skupština je najviše Klupsko tijelo, čine je svi članovi Kluba, a pravo glasa pri donošelju odluka imaju samo punoljetni članovi.
Skupština se održava redovno jednom godišnje, izborna svake četvrte godine, a saziva je Predsjednik Kluba.
Predsjednik Kluba može sazvati i izvanrednu Skupštinu, ako za to postoje posebni razlozi.
Na zahtjev 1/3 članova Skupštine Predsjednik Kluba mora sazvati Skupštinu 15 dana od podnošenja zahtjeva.
U Odluci o sazivanju Skupštine predlagatelj treba navesti prijedlog dnevnog reda, te mjesto, dan i mjesto održavanja sjednice.

Ukoliko predsjednik ne sazove zasjedanje u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, istu će sazvati predlagatelj.

Članak 19.

Rad Skupštine je javan. Skupštinu otvara i vodi do izbora radnog predsjedništva Predsjednik Kluba ili predlagatelj.
Sjednicu Skupštine vodi radno predsjedništvo od tri člana koje se bira na početku sjednice.

Članak 20.

Skupština pravovaljano odlučuje prisustvuje li sjednici više od 1/3 punoljetnih članova Kluba. Odluke donosi većinom glasova prisutnih.
Sve odluke Skupština donosi javnim glasovanjem, osim izbora Predsjednika Kluba i Nadzornog odbora.

Članak 21.

Skupština je ovlaštena da:

a) donosi Statut, te njegove izmjene i dopune,
b) bira i razrješuje Predsjednika Kluba,
c) bira i razrješuje Nadzorni odbor Kluba,
d) bira članove Upravnog odbora prema prijedlogu Predsjednika Kluba,
e) usvaja godišnji financijski plan,
f) utvrđuje završni račun,
g) razmatra godišnji izvještaj o radu Kluba i donosi Program rada,
h) odlučuje o udruživanju u športske saveze i druge sportske organizacije,
i) odlučuje o prestanku rada Kluba,
j) obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Članak 22.

Odluke i zaključci Skupštine Kluba obvezuju sve članove i sva klupska tijela.

Predsjednik kluba

Članak 23.

Predsjednik Kluba ovlašten je da:

a) upravlja Klubom između sjednica Skupštine,
b) provodi zaključke Skupštine,
c) predlaže Skupštini Program rada Kluba, financijski plan i završni račun,
d) rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora,
e) odlučuje o korištenju novčanih sredstava prema utvrđenom financijskom planu,
f) predstavlja i zastupa Klub.

Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Kluba, te se brine o upoznavanju javnosti s radom upravnih tijela Kluba.

Članak 24.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga od strane Predsjednika opunomoćeni član Upravnog odbora.

Upravni odbor

Članak 25.

Upravni odbor Kluba objedinjuje sve klupske djelatnosti na ostvarivanju klupskih ciljeva i zaključaka Skupštine.
Članove Upravnog odbora predlaže Predsjednik Kluba, a bira Skupština.

Članak 26.

Upravni odbor Kluba ima 5 članova, s time da je Predsjednik Kluba po položaju predsjednik Upravnog odbora.
Upravni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje prisustvuje li sjednici nadpolovičan broj članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 27.

Upravni odbor Kluba je ovlašten da:

a. određuje visinu upisnine i članarine,
b. utvrđuje rok za plaćanje istih,
b. prima i isključuje članove,
c. upravlja klupskom imovinom,
d. bira i imenuje profesionalne djelatnike Kluba,
e. predlaže izmjene i dopune klupskih pravilnika.

Nadzorni odbor

Članak 28.

Nadzorni odbor nadzire i prati:

  • primjenu odredaba Statuta i drugih klupskih pravilnika,
  • izvršavanje prava i obveza klupskih upravnih tijela,
  • materijalno-financijsko poslovanje i ispravnost korištenja materijalnih sredstava.

Članak 29.

Nadzorni odbor ima tri člana.
Nadzorni odbor bira Skupština Kluba tajnim glasovanjem.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 30.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da o mogućim protuzakonitostima i nepravilnostima izvjesti Skupštinu, Predsjednika i Upravni odbor Kluba, kao i da predloži način njihova uklanjanja.

Članak 31.

Mandat u svim tijelima Kluba traje četiri godine.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu sa ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Kluba.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 32.

Postupak za opoziv predsjednika Kluba, odnosno člana tijela upravljanja pokreće Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem se opozivu odlučuje.
Prijedlog za opoziv predsjednika Kluba može podnijeti Upravni ili Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine Kluba.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti predsjednik Kluba, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine Kluba.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.
Predsjednik Kluba odnosno član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova.
Novoizabranom predsjedniku, odnosno članu tijela upravljanja mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela upravljanja.

VII. IMOVINA KLUBA

Članak 33.

Imovinu Kluba čine prihodi koje Klub ostvari od:

a. upisnine i članarine,
b. prihodi od imovine i prava,
c. dotacije, donacije i sponzorstva,
d. prilozi i darovi,
e. drugi prihodi u skladu sa zakonom.

Imovinu Kluba čini i sva oprema koju Klub posjeduje i nabavlja da bi mogao izvršavati osnovnu djelatnost.
U Klubu se vodi evidencija imovine.

Članak 34.

Klub upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Članak 35.

Svom imovinom raspolaže Skupština.

VIII. PRAVNI POLOŽAJ, ODGOVORNOST I ZASTUPANJE

Članak 36.

Klub ima svojstvo sportske udruge i neprofitna je pravna osoba.
Ako u obavljanju svojih djelatnosti Klub ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti, u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.

Članak 37.

Klub ima žiro-račun kod Zavoda za platni promet ili druge nadležne institucije.
Klub vodi administrativno i financijsko poslovanje prema važećim zakonskim propisima.

Članak 38.

Za sve obveze Klub odgovara cjelokupnom imovinom.

IX. PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 39.

Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada Kluba o imovini će odlučiti Skupština, odnosno nadležni državni organ sukladno važećim propisima.
U slučaju prestanka rada na temelju odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Kluba.

Članak 41.

Tenis klub "Kvarner", kao sportska udruga, pravni je sljednik udruženja građana Tenis klub "Kvarner", te preuzima sva njena prava i obveze.

Članak 42.

Ovaj Statut usvojen je na Skupštini Tenis kluba "Kvarner" 18.12.1997. godine, Izmjene i dopune Statuta usvojene su na Skupštini od 29. travnja 1999. godine, 03.lipnja 2003. godine, 11. svibnja 2004. godine i na Skupštini održanoj 15. srpnja 2010. Statut i izmjene stupaju na snagu danom donošenja.

U Rijeci, 15.srpnja 2010.

 

Najava događanja

prosinac 2021
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Novosti